FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Exàmens i certificats d’alemany

Tots els cursos d’Alpadia Berlin, tant en grups com en classes particulars, preparen els estudiants pels exàmens oficials d’idiomes.

Els exàmens d’alemany bàsic fixats pel Consell Europeu, tant els orals com els escrits, poden passar-se directament al nostre centre.

També oferim un suport important de cara a la inscripció als exàmens per a l’ingrés en universitats d’Alemanya (DSH/TestDaF), examen central d’usuari competent (ZOP) o els diplomes de grau mitjà i superior d’alemany (KDS/GDS) i preparem per a l’obtenció dels certificats Goethe B2 y C1 en cursos estàndard de quatre setmanes de duració i 20 hores lectives setmanals.

Al llarg dels últims anys hem preparat més de 250 estudiants, el 90% dels quals varen aprovar. ¡Ben fet!

A continuació mostrem un resum de les proves oficials més importants:

Alemany nivell bàsic - Start Deutsch

Els exàmens d’alemany bàsic corresponen als certificats de nivell A1 i A2 establerts pel Consell Europeu. El nivell s’assoleix amb 120 - 300 hores lectives. Aprovar l’examen significa que l’estudiant té competències per fer-se entendre en un nivell bàsic d’alemany. És l’examen que es fa en cursos d’integració i en el currículum serveix per certificar que es té un nivell elemental de la llengua alemanya.

Certificat de llengua alemanya - Zertifikat Deutsch (ZD)

El certificat de llengua alemanya "Zertifikat Deutsch" (ZD) es fonamenta en els nivells reconeguts a nivell internacional pel Consell Europeu i es correspon al nivell B1. El final d’aquest nivell s’haurà assistit a unes 350 fins 600 hores lectives, i significa que l’estudiant és capaç de dominar idiomàticament qualsevol situació davant la qual pugui trobar-se durant una estada en un país de parla alemanya i en el seu propi país en moments en els quals pugui necessitar aquest idioma.

Certificat de llengua alemanya per al treball - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

El certificat de llengua alemanya per al treball "Zertifikat Deutsch für den Beruf" és una extensió del certificat d‘alemany "Zertifikat Deutsch". Per norma general, es recomana fer 150 hores de classe més que per al curs per a la obtenció del certificat de llengua alemanya (ZF). La principal diferència amb el certificat de llengua alemanya (ZF) és l’adquisició d'un vocabulari específic considerablement més ampli. El nombre de classes és de entre 600 a 750, de les quals un mínim de 100 han de fer referència específica a temes laborals. El certificat de llengua alemanya per al treball (ZDfB) és un certificat reconegut per la indústria i el comerç.

Telc tysk C1 - telc Deutsch C1

L’examen "telc Deutsch C1" és un nou examen tipus test desenvolupat per telc GmbH (The Europeen Language Certificates). El nivell és superior al del certificat C1 del Goethe-Institut i en el futur es preveu que permeti l'accés directe a centres d’ensenyament superior. El telc C1 podria ser doncs una alternativa als certificats TestDaF i DSH. El telc Deutsch C1 és un certificat important que demostra que l’estudiant té coneixements de nivell C1, que ha superat la prova corresponent, que entén gran varietat de textos llargs i complexos i que és capaç de comunicar-se de manera clara, estructurada i elevada.

Certificat d’alemany com a llegua estrangera - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

A més del DSH, també existeix el TestDaF. Es compon de quatre exàmens en els quals s’avaluen les competències lectores, la comprensió, l’expressió escrita i la oral. Els estudiants poden presentar-se al TestDaF més d’un cop, cosa que no ofereix el DSH, i fer-ho entre quatre i cinc cops en un mateix any. Després de l’examen, s’entrega a l’estudiant un certificat en el qual es mostren els resultats de cadascuna de les proves per separat i que permet conèixer les capacitats en cadascuna de les competències. Les competències es classifiquen en quatre nivells: TDN 3, TDN 4 i TDN 5.

Examen de llengua alemanya per al accés a la universitat - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Per poder estudiar en una universitat d’Alemanya es necessita el certificat DSH. L’examen DSH consta d’una prova escrita i d’una oral. La prova escrita inclou la comprensió oral i escrita, la redacció de textos i la comprensió i elaboració d’estructures idiomàtiques de caire científic.

Els exercicis dels exàmens els fixa cada universitat, però han d’adaptar-se a les condicions marc vigents a Alemanya. L’examen es passa in situ, és a dir a la universitat, i s’acostuma a convocar poques setmanes abans de que comenci el semestre. El DSH es considera aprovat sempre que s’hagi superat, com a mínim, una tercera part dels exercicis de cadascuna de les dues unitats. El resultat final no es comunica en forma de nota.

Amb independència d’aquests exàmens, al final del curs tots els participants obtenen un certificat amb nota de l’Alpadia Berlin en el qual es descriu el tipus del curs i els continguts i els coneixements assolits. El certificat és un reconeixement dels coneixements en la llengua estrangera.


La informació següent està disponible en els idiomes:

  • AlemanyAnglèsFrancèsCastellà

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plànol de la ciutat

ALPADIA Berlin
Inici / Cursos d’alemany / Exàmens i certificats
Enllaços d’interès