شکلهای تدریس در دوره های آلمانی

گروه کوچک متشکل از پنج تا ده شرکت کننده

دورهای زبان آلمانی ما تشکیل شده از گروه های کوچک و یکدست از پنج تا حداکثر ده زبان آموز که این خود علتی است برای یادگیری سریع و مفید. بدین جهت است که تعلیم تئوری و مکالمه میسر میگردد

هر روز کلاس تشکیل شده ازدو بخش گرامر و مکالمه که هر کدام دو ساعت میباشند بین این دو بخش یک استراحت پانزده دقیقه ای قرار دارد ما تمام گروه های کوچک را بصورت تیمی تیم-تیچینگ تعلیم میدهیم یعنی شما هر هفته با دو معلم زبان مختلف کارمیکنید

جنبۀ مثبت این تعویض برای شما بعنوان زبان آموز در این است که گوش شما بصد ای فقط یک گوینده عادت نمیکند و شما با کلام و بیان دیگری نیز آشنا میشوید معمولاًٍ موضوع مورد برسی نیز تغییر میکند

مینی گروپه با سه تا پنج شرکت کننده

در مینی گروپه با سه تا پنج شرکت کننده که بعد از ظهرها تحت پروژه وموضوعات خواصی تشکیل میشود شما سعی میکنید در حد آشنائی خود با زبان آلمانی آنها را برسی کنید

موضوعاتی که بصورت پروژه مطرح میشوند هر هفته جدیدند. زبان آموزان ما هر هفته در رابطه با فرهنگ آلمان یک موضوع مثل سیاست، آزادی، زندگی روزمره در برلن را از جنبه های مختلف بصورت پروژه برسی کرده و نتیجۀ مختصر آن را در بلوگ قرار میدهند

تدریس خوصوصی

این نوع تعلیم که در رابطه با شرائط فردی، هدف زبان آموز، شکل میگیرد, معلم سرعت و محتوای تدریس را به بهترین شکل ممکن که مناسب با نیاز و شرائط مخصوص شما است تنظیم میکند

علل تدریس خصوصی بسیار زیاد و متفاوت است شما میتوانید با ما برای مثال, یک دورۀ مخصوص تمرین زبان آلمانی برای رشتۀکاری برنامه ریزی کنید و یا آمادگی برای امتحانی که در پیش دارید و یا بهتر کردن گرامر و یا مکالمۀ خود, آلمانی برای امور مالی و یا مطالبی که در این دروس برای شما جالب اند تکرار یا ادامه آن

دورۀ های ویژه

ما در کنار دوره های زبان معمولی آلمانی دوره های ویژۀ زبان آلمانی برای اقتصاد، ادبیات، تلفظ، فرهنگ آلمان و هر موضوع دیگری که شما میل داشته باشید ارائه میکنیم این سمینارها بصورت تدریس گروهی یک بار در هفته از ساعت نه تا ساعت نه و چهل و پنج دقیقه برگزار میشوند

تدریس خوصوصی

این نوع تعلیم که در رابطه با شرائط فردی، هدف زبان آموز، شکل میگیرد, معلم سرعت و محتوای تدریس را به بهترین شکل ممکن که مناسب با نیاز و شرائط مخصوص شما است تنظیم میکند


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره های زبان آلمانی / شکل های تدریس
لینکهای مفید