داؤنلود

اگر شما میخواهید با خیال راحت با یک نظر اجمالی اطلاعاتی کلی از دوره های ما داشته باشید در اینجا میتوانید شما, مهمترین بروشورها و اطلاعات را در بارۀ ما و سرویس های ما مثل دوره های موجود و قیمت ها بدست آورید. یک کلیک کافیست اگر سئوالهای بیشتری دارید میتوانید شخصا با ما تماس بگیرید

Download our brochures


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره های زبان آلمانی / داون لود ها
لینکهای مفید