امتحانات و مدرکها

تمام دوره های آی اِچ برلین پرولوگ, گروه ها و یا افراد را بصورت خصوصی برای امتحان رسمی زبان آماده میکنند در آموزشگاه ما بعنوان مرکز رسمی آزمایش زبان آموزان در چهارچوب کارشناسی اروپا برای امتحانات پایه ای (گروند کورز) شما میتوانید تمام آزمایشهای کتبی و شفاهی لازم را انجام دهید

قبل از ثبت نام برای امتحان ورودی دانشگاه (دی اس اچ ) ما به شما کمک میکنیم برای امتحان سرتاسری دیپلم (زد او پی) و یا امتحان آلمانی دیپلم کوچک یا بزرگ (کا دی اس -جی دی اس)و حتی آمادگی شما برای مدارک گوته (ب 2 - س یک)در یک دورۀ چهار هفته ای بنام دورۀ استاندارد- آمادگی با بیست ساعت کلاس در هفته. همانطور که درگذشته از دویست و پنجاه زبان آموزی که امتحان داده اند نود در صد آنها موفق شده اند. پس ما کار خود را خوب انجام داده ایم

در اینجا فهرست مهمترین امتحانات رسمی

شتارت دویچ - Start Deutsch

امتحان شتارد دویچ1و2 شامل اولین پلۀ توصیه شده در چهار چوب اتحاد اروپا است.شما این سطح را با صدو بیست تا سیصد ساعت کلاس کسب خواهید کرد شما با پشت سر گذاشتنِ موفقیت آمیزِ این امتحان و اخذ مدرک آن یعنی قادر هستید بزبان آلمانی صحبت کنید و گفتگوهای ساده را بفهمید .از این مدرک میتوان بعنوان کارنامۀ میاندورۀ فرهنگشناسی هم استفاده کرد و در نوشتن بیو گرافی آنرا بعنوان نکته ای مهم یاد آور شد که شما بر زبان آلمانی در سطح ابتدائی تسلط دارید

سرتی فیکات دویچ - Zertifikat Deutsch - ZD

مدرک زبان آلمانی سرتی فیکات دویچ همسوئی میکند با میزان های شورای اروپا که رسمیت بین المللی دارد و در این مقایسه پایۀ بی 1 را دارا میباشد در پایان این دوره شما حدوداً بین سیصدو پنجاه تا ششصد ساعت کلاس دیده اید. این گویای این است که شما قادرید در تمام شرائط مهم, هنگام اقامت در یک کشور آلمانی زبان و یا در کشور خویش, در زمان نیاز آنرا استادانه بکار برید

مدرک زبان آلمانی برای شغل
Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB

مدرک زبان آلمانی سرتی فیکات دویچ فور دن بروف (مدرک زبان آلمانی برای شغل )ادامۀ صعودی مدرک زبان آلمانی, سرتی فیکات دویچ میباشد که معمولا با حدود صدو پنجاه ساعت کلاس میسر میگردد. مهمترین فرق این دو مدرک بیشتر در لغات و مقولاتی تخصصی است که در جمع حدود ششصد تا هفتصد و پنجاه ساعت کلاس برای آن لازم است که از این مقدار صد ساعت آن با شغل و رشته کاری رابطه دارد. این مدرک در حوضۀ شغلی، صنعتی، تجاری، مرتبۀ مخصوصی دارد

تلس دویچ سه أینس (telc Deutsch C1)

تلس دویچ سه أینس یک نوع جدیدی از درجه بندی در ارزش گزاری مدارک اروپائی زبان از طرف شرکت تلس با مسئولیت محدود میباشد که از نظر رتبه نسبت به مدرک امتحان سه اینس انیستیتود گوته در سطح بالاتری قرار دارد و در آینده میبایستی برای ورود به دانشگاه کافی باشد. بدین جهت تلس سه اینس آلترناتیوی است برای آزمایش دی ای اف و دی اس اچ, حال تا به آن هنگام تلس دویچ سه اینس مدرکی است محکم که نشاندهنده سطح زبان شما است با طیف وسیع آن برای فهمیدن جمله های پر محتوا و بیان روشن و روان برای مطالب پیچیده

تست دویچ آلز فرمد شپراخه تست, زبان آلمانی بعنوان زبان خارجی
Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF

آلترناتیو برای د اس اچ, تست دی ای اف میباشد که از چهار امتحان تشکیل شده این امتحانها معرفی هستند برای خواندن و فهمیدن, شنیدن و فهمیدن, قدرت بیان در نوشتن و شفاهی . بر عکسِ تست دی اس اچ شما میتوانید تست دی ای اف را بیش از یک بار یعنی چهار تا پنج بار در سال تکرار کنید هر شرکت کننده پس از امتحان یک کارنامه دریافت میکند که در آن چهار بخش امتحان, هر کدام جداگانه تصویری از توانائی شما ثبت گردیده است.میزان ها در سه سطح بترتیب تی دی ان 3 وتی دی ان 4 و تی دی ان 5 درجه بندی شده اند

امتحان زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه د اس ها
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - DSH

برای تحصیل در دانشگاهای آلمان بطور معمول شما احتیاج به مدرک زبان د اس ها دارید. امتحان د اس ها از دو قسمت تشکیل شده کتبی و شفاهی . قسمت کتبی امتحان شامل بخشهای شنیدن و فهمیدن, خواندن و فهمیدن, خلق قطعۀ نوشتاری, فهمیدن و کار با زبان علمی است. سئولات امتحانات اگرچه از طرف دانشگاه مربوطه طرح میشوند ولی ارزش مدرک آن اعتبار سرتاسری دارد.شخص میتواند فقط در امتحان یک دانشگاه مورد نظر خود شرکت کند که اغلب چند هفته قبل از شروع ترم انجام میگیرد. شرط قبولی در امتحان د اس ها در این است که شما در هر دو بخش امتحان حداقل از عهده دو سوم آن با موفقیت بر آئید. نتیجه بدون نمره اعلام میشود

از این امتحانات که بگذریم شما زبان آموزان ای اچ برلین پرولوگ در پایان دورۀ خود بطور طبیعی یک کارنامه با نمره و توضیح در بارۀ شکل دوره, مطالب درسها, میزان سطح کسب شده دریافت میکنید. این کارنامه مدرکی است معتبر برای آشنائی شما با زبان خارجی


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره های زبان آلمانی / امتحانات و مدرک ها
لینکهای مفید