تست زبان آلمانی بصورت آنلاین

آلمانی شما چطور است کمی وقت بگذارید و تست های بصورت آنلاین را انجام دهید. نتیجه را فوری دریافت میکنید نتیجۀ دقیق با درصد جوابهای تصحیح شده. باین ترتیب میتوانید فوری پی ببرید کدام, دوره برای شما مناسب است

چهار تست هر کدام شامل دوازده تا بیست سئوال دونباله دار و مربوط بهم.اگر شما در تست اول آ1بیشتر از هشتاد در صد آنرا قبول شدید خیلی ساده به تست بعدی آ2 میروید. شما میتواانید همچنین بلافاصله به تست های بالاتر ب1 و ب3 جهش کنید.

تست بصورت آنلاین ما بشما نشان میدهد, آشنائی شما با زبان آلمانی در چه سطحی است. هنگام شروع دورۀ زبان آلمانی در آی اچ برلین پورولوگ ما یک تست از شما میکنیم, تا بکمک آن مناسب ترین دورۀ زبان آلمانی را بشما پیشنهاد کنیم

و حالا برای انجام تست خوش بگذرد


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره های زبان آلمانی / آنلین تست زبان آلمانی
لینکهای مفید