FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Tyska prov & certifikat

Alla kurser på Alpadia Berlin, vare sig det är grupp- eller soloundervisning, förbereder er för officiella språktester. Efter som vi är ett officiellt testcentrum för grundnivåprov enligt Europarådets referensramar, kan ni examineras både muntligt och skriftligt direkt på skolan.

Vi hjälper er med anmälan och förberedelser för till exempel inträdesprovet för tyska högskolestudier (DSH/TestDaF), det centrala provet för högre nivå (ZOP) eller för det lilla och stora tyska språkdiplomet (KDS/GDS). Vi förbereder er också för Goethecertifikaten B2 och C1 genom fyraveckorskurser med 20 undervisningstimmar i veckan. Förra året förberedde vi 250 elever för olika typer av prov. 90 % av dem blev godkända. Starkt jobbat!

Här är en överblick över de viktigaste officiella proven:

Start Deutsch

Provet Start Deutsch 1/2 är en tentamen för nivå A enligt de gemensamma europeiska referensramarna. Ni når upp till nivå A efter cirka 120-300 undervisningstimmar. Ett godkänt prov visar att ni kan göra er förstådda på enkel tyska. Provet fungerar som ett mellanprov i integrationskurser, och är en viktig merit i era meritförteckningar, då det visar att ni behärskar tyska på en elementär nivå.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Provet Zertifikat Deutsch (ZD) riktar in sig på nivå B1 på Europarådets internationellt erkända nivåskala. För att nå upp till nivå B2 räknar vi med att det krävs ungefär 350-600 undervisningstimmar. Nivå B1 innebär konkret att ni behärskar alla, för er viktiga situationer, då ni behöver kunna kommunicera på tyska. Detta i ett tyskspråkigt land såväl som i ert eget land.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Provet Zertifikat Deutsch für den Beruf bygger vidare på provet Zertifikat Deutsch. I vanliga fall krävs det efter ett godkänt Zertifikat Deutsch ytterligare ungefär 150 undervisningstimmar för att vara redo för ZDfB. Den viktigaste skillnaden mellan proven är att ZDfB kräver en väsentligt mer utvecklad fackvokabulär. Allt som allt får ni räkna med att det krävs 600-750 undervisningstimmar, varav minst 100 yrkesspecifika, för att bli godkända på provet. På grund av sin yrkesspråkliga prägling är ett godkänt ZDfB en mycket god merit inom handel och industri.

telc Deutsch C1

Telc Deutsch C1 är ett nytt prov utvecklat av bolaget telc GmbH (The European Language Certificates). Nivån ligger något över Goetheinstitutets prov för nivå C1, och kommer i framtiden ge tillträde till högskolestudier. Detta gör telc C1 till ett alternativ till proven TestDaF och DSH. Ett godkänt telc Deutsch C1 visar att ni har språkkunskaper på nivå C1, och garanterar att ni behärskar ett brett spektrum av långa och komplicerade texter, samt att ni kan yttra er strukturerat och utförligt om komplicerade sakförhållanden.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Som ett alternativ till DSH finns det också testet TestDaF. Det består av fyra provdelar som testar er läsförståelse, hörförståelse samt er förmåga att uttrycka er i tal och skrift. Till skillnad från DSH kan ni avlägga TestDaF mer än en gång. Provtillfällen ges fyra till fem gånger per år. Varje deltagare får efter provet ett betyg som visar resultatet i alla fyra provdelarna, vilket ger en komplex bild av er kapacitet. Resultaten viktas sedan ihop, och en bedömning av er språkliga nivå görs. De tre olika nivåerna är: TDN 3, TDN 4 och TDN 5.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

För att kunna studera vid tyska universitet behöver ni i normalfallet språkbeviset DSH. DSH består av ett skriftligt och ett muntligt prov. Det skriftliga provet omfattar områdena hörförståelse, läsförståelse, textproduktion och även förståelse för och bearbetande av vetenskapsspråkliga strukturer. Provuppgifterna konstrueras av universiteten själva, men följer ett ramverk som gäller för hela Tyskland. Provet kan endast avläggas på plats på universitetet eller högskolan. Oftast sker detta några veckor före terminsstart. DSH räknas som godkänt om 2/3 av provuppgifterna är korrekt lösta. Provet generar inte något betyg.

Frånsett dessa prov får alla kursdeltagare efter avslutad kurs hos Alpadia Berlin naturligtvis ett kvalificerat och betygsatt avslutningscertifikat. I detta certifikat beskrivs kursformen, kursens innehåll och den språknivå som ni har uppnått. Detta certifikat är i de flesta sammanhang erkänt som ett bevis på er språkkunskaper.Utförligare information finns tillgänglig på följande språk

till exempel:   • TyskaEngelskaFranskaSpanska ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Stadskarta & vägbeskrivningar

ALPADIA Berlin
Startsida / Språkkurser - tyska / Prov & certifikat
Användbara länkar