دوره ها و شِکلهای دوره

اینکه چهار یا چهل ساعت درس در هفته, شما میتوانید دورۀ مناسب با هدف و سرعت مشخص برای خود را انتخاب کنید

مبتدیان میتوانند اولین دوشنبۀ هر ماه شروع کنند و چنانچه زمینۀ آشنائی با زبان آلمانی را دارند میتوانند هر دوشنبه شروع کنند. با شرکت در هر یک از این دوره ها کسب ویزای تحصیلی ممکن میباشد

شکلهای تدریس ما

گروه کوچک فقط با پنج تا ده شرکت کننده

مینی گروه با سه تا پنج شرکت کننده

تدریس بصورت انفرادی


دورۀ زبان آلمانی – استاندارد (STANDARD)

STANDARD بیست ساعت کلاس در طول پنجِ روِزِ هفته
در دوره زبان آلمانی – استاندارد, کلاسها بصورت گروهای کوچک از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه میباشد در أیام تابستان این دوره ها را در بعداز ظهر هم بین ساعت چهارده تا هفده و پانزده دقیقه ارائه میکنیم بعداز دو ساعت کلاس, پانزده دقیقه اِستراحت وجود دارد که در این هنگام امکان محاوره با زبان آموزان دوره های دیگر بوجود میآید


دورۀ زبان المانی – استاندارد پلوس (STANDARD PLUS)

STANDARD PLUS سی ساعت کلاس در طول پنج روز هفته
در دورۀ زبان آلمانی – استاندارد پلوس, شما در یک گروه کوچک از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه درس دارید بعد از آن چهل و پنج دقیقه وقت نهاری است بعداز ان دو واحد درس هم در مینی گروه دارید. این کلاسها غیر از چهار شنبه ها هر روز از ساعت چهارده تا ساعت پانزده و سی دقیقه برگزار میگردند. شما با کار تنظیم شده و فشرده در این پروژه مهارت خود را در صحبت کردن و نوشتن و خواندن در زبان آلمانی رشد میدهید


دورۀ زبان آلمانی – کومبی 5 (COMBI 5)

KOMBI 5 بیست و پنج ساعت کلاس در طول پنج روز هفته
دورۀ زبان آلمانی – کومبی پنج, هر روز معمولاٍ از ساعت نوهِ صبح با تدریس خصوصی آغاز میشود و تا ساعت نوه و چهل و پنج دقیقه طول میکشد. خواسته ها و نظر شخصی شما در رابطه با شرائط فصلی و یا نحوۀ تقسیم تدریس, قابل پذیرش است. سپس از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه درس در گروه کوچک ادامه مییابددورۀ زبان آلمانی – کومبی 10 (COMBI 10)

KOMBI 10 سی ساعت کلاس در طول پنج روز هفته
در دورۀ زبان آلمانی – کومبی ده, شما ابتدأ در گروه کوچک از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه درس داشته که بعد از وقت ناهاری با دو کلاس پی در پی و فشرده, بصورت درس خصو صی ادامه مییابد. این کلاسها غیر از چهار شنبه ها هر روز از دوشنبه تا جمعه بین ساعت چهارده تا پانزده و سی دقیقه دائر میگردند


دورۀ زبان آلمانی - دو لوکس (DE LUXE)

DE LUXE چهل ساعت کلاس در طول پنج روز هفته
دورۀ زبان آلمانی - دو لوکس, فشرده ترین دورۀ ما است که معمولأ از ساعت هشت و پانزده دقیقه شروع و با دو کلاس یکساعته, تا ساعت نوه و چهل و پنج دقیقه و در گروه کوچک از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه ادامه مییابد. بعد از استراحت ناهاری دو ساعت کلاس بصورت مینی گروه از ساعت چهارده تا ساعت پانزده و سی دقیقه هر روِزِ کاری غیر از چهار شنبه ها دائر میگردد


دورۀ زبان آلمانی - دوبل (DOUBLE)

DOPPEL بیست و چهار ساعت کلاس در طول پنج روز هفته
در دورۀ زبان آلمانی – دوبل, کلاس در گروه کوچک از ساعت ده تا ساعت سیزده و پانزده دقیقه برگزار میشود. علاوه بر این در این دورۀ زبان آلمانی هفته ای دو بار و هر بار دو کلاس با سطوح مختلف, شبها از ساعت هجده تا ساعت نوزده و سی دقیقه و از ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه تا سا عت بیست و یک و پانزده دقیقه برای زبان آموزان مقیم برلن برگزار میگردددورۀ زبان آلمانی – گالا (GALA)

GALA چهار ساعت کلاس در دو شب در هفته
دورۀ زبان آلمانی – گالا برای زبان آموزانی در نظر گرفته شده که در برلن زندگی میکنند و اهداف طویل المدت دارند. این کلاسها دو شب در هفته در سطوح مختلف از ساعت هجده تا ساعت نوزده و سی دقیقه و از ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه تا ساعت بیست و یک و چهل و پنج دقیقه برگزار میگردد تاریخ دقیق این دوره را بعد از دریافت نتیجه آزمایش برای تعیین درجۀ آشنائی شما با زبان آلمانی به اطلاعتان خواهیم رساند


دورۀ آلمانی – فرست کلاس (FIRST CLASS)

FIRST CLASS دورۀ زبان آلمانی - فرست کلاس, آزادی شما را با یک بازده ای کامل و مفید مربوط میسازد. برنامۀ تدریس خصوصی مطابق با شرائط خاص شما تنظیم میگردد. ما با در نظرگرفتن وقت مورد علاقۀ شما, همراه با نکات مورد نظر شما, برنامه ای تدوین میکنیم که با درجه آشنائی شما با زبان آلمانی متناسب و سرعت لازم را نیز دارا باشد, چه در زبان آلمانی مخصوص بخش اقتصادی چه در تقویت و آمادگی برای مکالمه های غیره منتظره و یا برای مثال مصاحبۀ شغلی و یا آمادگی فشرده برای امتحان و یا دوره کردن گرامر


توضیح کاملی از انواع دوره های مختلف و فهرست قیمتها به زبانهای زیر موجود است

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره های زبان آلمانی / دوره ها و شکل های آن
لینکهای مفید